De psychotherapie van het contact

Gestalttherapie in kort bestek
Gestalttherapie is een procesgerichte vorm van psychotherapie, die experimenteel van karakter is. Ze geeft cliënten meer mogelijkheden om hun eigen levensvragen en problemen op een creatieve wijze te hanteren. Hierdoor is Gestalttherapie bij uitstek geschikt om psychische stoornissen zoals neuroses, depressies, angsten, psychosomatische klachten, verwerkingsvragen, stress en burn-out te behandelen.

 

Gestalttheorie
De Gestalttherapie vertrekt vanuit een veldtheorethische opvatting: de onophoudelijke uitwisseling tussen een mens en zijn omgeving. Het individu is onvermijdelijk deel van een veld, zijn gedrag kan uitsluitend begrepen worden als functie van dit totale veld dat het individu én zijn omgeving (gezin, werk, relaties, de wereld) omvat.

De wisselwerking tussen individu en omgeving krijgt vorm op de plaats waar ze elkaar ontmoeten: de contactgrens. Mensen ervaren psychische problemen op die momenten waarop het contact met hun omgeving verstoord is en ze niet in staat zijn om dat verstoorde evenwicht te herstellen.

 

Herstellen van het contact
De psychotherapie van de Gestaltbenadering is er op gericht om de cliënt te helpen zich anders in te stellen op de contactgrens, waardoor hij weer verantwoordelijkheid kan nemen voor zijn eigen leven. Het bevorderen van het lichamelijk gewaarzijn, het leren concentreren op het lichamelijke en het zintuiglijke, is hierbij een belangrijk instrument. In de therapeutische relatie kunnen cliënten opnieuw leren om contact te maken met zichzelf en hun omgeving, zodat ze weer dichter bij het eigen beleven kunnen functioneren.

 

Persoonlijkheidsleer en diagnostiek
Gestalttherapie heeft een eigen persoonlijkheidstheorie, die verklaard wordt vanuit het veldtheoretisch uitgangspunt. De centrale vraag is wat de cliënt hier-en-nu nodig heeft om te functioneren op de contactgrens. De theorie onderscheidt daartoe drie functioneringswijzen: id, ego en persoonlijkheid.

Uitgaande van deze theorie neemt Gestalttherapie een procesdiagnostisch standpunt in, waarbij een beeld gevormd wordt van de cliënt en zijn moeilijkheden in wisselwerking met zijn omgeving. Een Gestaltdiagnose is een fenomenologische procesbeschrijving van de cliënt op de contactgrens. Daarnaast spreken geregistreerde Gestalttherapeuten de taal van DSM IV, zoals die in andere therapieën als diagnostisch instrument wordt gehanteerd.

 

NVAGT waarborg voor kwaliteit en professionaliteit
Het lidmaatschap van de NVAGT garandeert de kwaliteit en professionaliteit van een Gestalttherapeut. Therapeuten kunnen ingeschreven worden in het register van deze beroepsvereniging wanneer ze o.a. aan de volgende eisen voldoen:

Een speciale Certifceringskamer ziet erop toe dat alle ingeschreven therapeuten voldoende gekwalificeerd zijn en elke vijf jaar een hercertificeringsprocedure doorlopen.

Gestalttherapeuten die aan deze eisen voldoen, kunnen 'full member' worden van de European Association of Gestalttherapy (de EAGT).

 

Ethische code NVAGT
Geregistreerde therapeuten zijn verplicht om zich te houden aan de ethische code van de NVAGT, bestaande uit een algemeen ethische code en drie beroepscodes.Deze code is een neerslag van gemeenschappelijk gedeelde opvattingen omtrent de correcte uitoefening van het beroep. De code houdt een aantal algemene principes in zoals verantwoordelijkheid, respect, integriteit, zorgvuldigheid en deskundigheid. Deze principes liggen ook aan de basis van de Gestalttherapie.

Het doel van de code is de kwaliteit van het Gestalttherapeutisch handelen inzichtelijk en toetsbaar te maken. Een uitgebreide klachtenprocedure vormt dan ook een belangrijk onderdeel van de code. Bijzonder is daarnaast dat zowel de cliënt als de therapeut al in een vroeg stadium een vertrouwenspersoon kunnen consulteren. De Gestalttherapeutische praktijk en theorie past zich voortdurend aan, waardoor ook de code mee-evolueert. Na vijf jaar wordt de code formeel herzien.

 

NVAGT en EAGT
Geregistreerde Gestalttherapeuten zijn aangesloten bij de koepelorganisatie Nederlands Vlaamse Associatie voor Gestalttherapie en Gestalttheorie (NVAGT). De NVAGT is lid van de European Association for Gestalttherapy (EAGT).

 

Richtlijnen
Leden van de NVAGT werken volgens richtlijnen, waarvan hieronder de belangrijkste vermeld staan:

NVAGT
Nederlands Vlaamse Associatie voor Gestalttherapie en Gestalttheorie
Cruquiuskade 245
1018 AM Amsterdam.
+31 (0)20 423 45 45 
info@nvagt.eu